Gebruikersvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die Inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Op andere De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants websites kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze website of op transacties verricht via deze website. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden. De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de Inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen.

De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beeindigen of de toegang daartoe te beperken.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle Inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.